fakt�r donan�m� teoremleri 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat yle benzer eyler bulduk:

        . faktoring
        . faktr donanm teoremleri
        . faktr fiyatlar eitlii teoremi