d�nemsel faiz 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.