abd'nin borç tavanýný arttýrmamasý 


      aradýk, lakin pek bir baþlýk bulamadýk.